document -

een diamanten echtpaar te zaandam

Rep-Kwak interieur
Het diamanten echtpaar aan tafel in hun huisje aan de Oostzijde, Tinus met de krant, Kee zo
te zien met een boek.

“Een Diamanten Echtpaar te Zaandam” zegt een twee-koloms kop boven een twee-koloms foto.


“2 Februari 1928 hopen Martinus Rep en Cornelia Kwak hun 60 jarige echtvereeniging te herdenken. Voorwaar een zeldzaam feit. En toen we dan deze twee oudjes eens bezochten, om wat bijzonderheden aan de weet te komen, trof ons allereerst, dat de beide oudjes nog kras zijn, vooral de bruid, die thans 85 jaar is. Zij doet nog altijd de huishouding en haar genot is, om altijd nog te zorgen voor het dagelijksch potje. Misschien komt dit, doordat zij als weesmeisje in het weeshuis op de Bloemgr. vroeger kokin is geweest. Als eigenaardigheid vertelde ze, dat er indertijd ongeveer 100 weeskinderen waren, waarvoor eten gekookt moest worden, en als het eten werd opgeschept, moest dit natuurlijk over zooveel personen verdeeld worden. Dan gebeurde het soms, dat er maar 90 porties waren en dan moest er van elk wat afgehaald worden om de 100 vol te maken.


Gelukkig, dat zij nu niet zoo'n groot huisgezin meer heeft. Maar al heeft ze nu geen groot gezin meer, werkzaam en vol goeden moed is zij steeds. Vroeger hadden zij samen een groentezaak, nu alleen een tabakswinkeltje. Men verzekerde ons echter, dat er de tabaksbelasting niet uithaalt. Maar het zaakje aan den kant doen, neen dat kan zij nog niet. Onlangs besloot ze zelfs nog om een nieuw soort tabak op te doen en te trachten wat meer klandisie te krijgen. Dat haar wensch vervuld worde.

Zij is nog in staat om alles wat er geschreven moet worden nog zonder bril te doen en natuurlijk ook "De Zaanlander" leest zij nog van a tot z zonder bril. De Bruidegom heeft een zeer werkzaam leven achter den rug. Jaren is hij molenaarsknecht geweest op den molen de Koker in 't Groote Glop en nadien is hij maalder tevens machinist geworden bij M.K. Honig te Koog a. d. Zaan. 23 jaar is hij daarna in dezelfde functie werkzaam geweest op de Sophie van de firma Gebr. Zwaardemaker. Op ruim 50-jarigen leeftijd werd hij daar ontslagen, toen een der firmanten stierf. Toen was hij gedwongen naar een ander middel van bestaan uit te zien en is begonnen met een groentezaak. Naast zijn groentenkoopmanschap, was hij ook aanspreker. Tot zijn 76-ste heeft hij dit volgehouden. Toen kon hij tengevolge van een ziekte dit niet langer doen, zijn lichaamskracht was tegen dit werk toen niet meer bestand. De zaak werd niet van de hand gedaan, maar voortgezet in de winkel, totdat tenslotte alleen nog verkocht wordt tabak en sigaren.


De beide oudjes maken het overigens nog goed en hun gezondheid is vrij goed. De oude heer
Rep mag zich nog zelfs verheugen in een flinke eetlust. Gelukkig voor hen hebben zij een vrij
onbekommerde ouden dag. We zijn ervan overtuigd en 't blijkt reeds dat hun a.s. diamanten
bruiloft zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan, en dat de bewoners van de Oostzijde in die buurt zich niet onbetuigd zullen laten.


Spraken we boven, dat de Bruid nu geen groot huishouden meer heeft, de familie is aardig
uitgebreid, want het echtpaar verheugt zich in het bezit van 5 kinderen, 17 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen.
Hopen we voor de beide oudjes, dat zij nog vele jaren in goede gezondheid bij elkaar mogen
blijven.”